Jak zostać taksówkarzem w Krakowie?

Jak zostać taksówkarzem w Krakowie?

Jeśli zastanawiasz się, jak zostać taksówkarzem w Krakowie, dobrze trafiłeś. Z tego artykułu dowiesz się, jak krok po kroku osiągnąć swój cel. Czy można wykonywać ten zawód bez własnej licencji i jakie cechy charakteru oraz umiejętności powinien posiadać dobry kierowca? Z naszego artykułu dowiesz się również, czy lepiej pracować w korporacji, czy założyć własną działalność. Poznaj różne opcje i dowiedz się, jakie wymogi musisz spełnić, aby dołączyć do naszego zespołu.

Spis treści:
Jak zostać kierowcą w korporacji?
Wymagania
Szkolenie i egzamin
Rejestracja działalności gospodarczej
Dostosowanie samochodu
Wniosek o wydanie dokumentu
Kierowca bez licencji?
Przydatne cechy i umiejętności

Jak zostać licencjonowanym taksówkarzem w Krakowie? Wyjaśniamy krok po kroku

Cały proces nie jest skomplikowany, należy dopełnić jedynie kilku ważnych formalności, w tym zebrać odpowiednie dokumenty i zdać wymagane egzaminy. Ale czy lepiej pracować w korporacji, a może pozyskiwać klientów na własną rękę? Jakie konkretnie dokumenty należy dostarczyć? Jaki jest zakres egzaminu licencyjnego? Rozwiejemy wszystkie wątpliwości przyszłych kierowców i wyjaśnimy cały proces krok po kroku.

Kierowca podczas kursu

Podstawowe wymagania

Przede wszystkim należy mieć ukończone 21 lat – niezależnie od tego, czy chcecie pracować na własnej licencji, czy dołączyć do zespołu kierowców w korporacji. Ta granica została uregulowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym i stanowi bezwzględną przesłankę formalną. Kolejnym bezwzględnym wymogiem jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Kandydatom potrzebne będzie jeszcze orzeczenie o niekaralności, które można wyrobić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba, która chce zostać taksówkarzem, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zdrowiu i życiu, mieniu, wiarygodności dokumentów, wolności seksualnej i obyczajowości oraz środowisku. Niezbędne będzie też zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania lekarskiego i braku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o odpowiedniej sprawności psychomotorycznej (oba badania wykonacie w ośrodku medycyny pracy).

Licencja

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. osoba chcąca wykonywać transport drogowy taksówką na terenie Gminy Miejskiej Kraków, obowiązkowo musi uzyskać uprawnienia. Co więc należy zrobić, aby uzyskać pozwolenie? Jakie dokumenty będą wam potrzebne? Na jakie opłaty powinniście się przygotować? Jak dostosować własne auto pod taksówkę?

Szkolenie

W Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa obowiązkowe jest ukończenie szkolenia w zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką osobową. Takie szkolenie można ukończyć stacjonarnie lub przez Internet. Nie jest ono jednak konieczne, jeśli kandydat udowodni, że pracował w zawodzie kierowcy minimum 5 lat. W tym celu konieczne jest pobranie z właściwego Urzędu Skarbowego specjalnego zaświadczenia. W zakres szkolenia wchodzą:

 • znajomość topografii miasta, na terenie którego chcecie świadczyć usługi taksówkowe,
 • znajomość przepisów prawnych związanych z wykonywaniem tego zawodu,
 • znajomość uprawnień takich organów jak policja czy inspekcja transportu drogowego,
 • znajomość sposobu działania taksometru i związane z nim przepisy prawne,
 • znajomość wyposażenia samochodu przystosowanego do pełnienia funkcji taksówki
 • znajomość prawa pracy,
 • znajomość kwestii podatkowych związanych z rozliczaniem własnej działalności gospodarczej.

Kolejnym krokiem jest zapisanie się na egzamin państwowy z transportu drogowego taksówką. Wniosek można złożyć osobiście albo za pośrednictwem osób trzecich, jednak w tym wypadku konieczne jest przedłożenie pisemnego upoważnienia wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa (17 zł). Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielane rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu oraz małżonkowi. Wniosek składa się w Referacie Transportu i Działalności Regulowanej (al. Powstania Warszawskiego 10). Przedłożyć należy również odpowiednie dokumenty, w tym ksero dowodu osobistego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin (140 zł). Po złożeniu dokumentów wyznaczone zostaną data i miejsce egzaminu.

Egzamin

Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i podzielony jest na dwie części. W zakres pierwszej części (24 pytania) wchodzą zagadnienia związane z topografią miasta (położenie istotnych obiektów użyteczności publicznej, lokalizacja zabytków, baza noclegowa i rekreacyjna, położenie ważnych ulic, placów oraz osiedli), a druga część (11 pytań) dotyczy przepisów miejscowych związanych z taksówkami. Aby zaliczyć egzamin, należy udzielić min. 28 prawidłowych odpowiedzi, w tym 20 z topografii Krakowa oraz 8 z przepisów prawa miejscowego. Po kilku dniach od zaliczenia testu można odebrać w Urzędzie Miasta zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z adnotacją o pozytywnym wyniku egzaminu.

Egzamin na licencję taxi

Działalność gospodarcza

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest konieczny do złożenia wniosku o wydanie licencji. Wniosek o wpis można złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa albo internetowo (musimy mieć jednak zarejestrowany profil ePUAP).

Jak dostosować własny samochód do pracy w Eko Taxi?

Kolejną ważną rzeczą jest dostosowanie samochodu do wymagań stawianych taksówkom oraz uzyskanie adnotacji „TAXI” w dowodzie rejestracyjnym. Wśród obowiązkowych elementów wyposażenia wyróżnia się:

 • zamontowanie w pojeździe kasy fiskalnej oraz taksometru,
 • odebranie legalizacji taksometru z Urzędu Miar i Wag,
 • właściwe oznaczenie samochodu firmowymi emblematami Eko Taxi, a także numerami telefonów na centralę, numerem miejskim i numerem wywoławczym (korporacja zapewnia oklejenie auta wszystkimi tymi elementami),
 • montaż lamp taxi, czyli tzw. koguta oraz iluminatora – świecącego napisu „EKO TAXI” (korporacja zapewnia kierowcom wszystkie te elementy),
 • wykonanie przeglądu auta na stacji diagnostycznej.

Wniosek o wydanie licencji

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku KM-34 o wydanie licencji. Powinien on zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • liczbę i rodzaj pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług przewozowych,
 • oznaczenie rodzaju i zakresu,
 • oznaczenie czasu, na jaki ma zostać wydane pozwolenie.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie znajomości topografii miasta Krakowa i przepisów prawa miejscowego dotyczącego transportu drogowego taksówką, które zostało udokumentowane zaliczonym egzaminem lub dokumenty potwierdzające przynajmniej 5-letni okres zatrudnienia danej osoby na stanowisku kierowcy przez przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzieloną na obszar Gminy Miejskiej Kraków;
 • kserokopię ważnego prawa jazdy kat. B;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;
 • oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego osobiście transport drogowy;
 • wykaz zawierający dane samochodu zgłaszanego;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego wraz z adnotacją „TAXI”;
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania danym autem;
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy;
 • zaświadczenie potwierdzone badaniem lekarskim stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy;
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Decyzja o wydaniu, odmowie wydania, zmianie lub cofnięciu licencji należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i zostaje podjęta w drodze decyzji administracyjnej. Dokument może być wydany na okres od 2 do 50 lat, a jego koszt jest zależny od okresu, na jaki licencja jest udzielana. Zgodnie ze stawkami na listopad 2018 opłata za udzielenie pozwolenia na okres od 2 do 15 lat wynosi 200 zł, na okres od 15 do 30 lat – 250 zł, a na okres od 30 do 50 lat – 300 zł.

Jak zostać taksówkarzem bez licencji w Krakowie?

Najprostszą drogą do wykonywania zawodu taksówkarza jest zgłoszenie się do korporacji cieszącej się ugruntowaną pozycją na rynku. W Krakowie taką firmą jest Eko Taxi. Po pozytywnym przejściu wymaganych badań oraz dopełnieniu warunków formalnych, będziecie mogli wykonywać pracę na naszej korporacyjnej licencji. Kandydatom oferujemy pełną pomoc w dopełnieniu wszystkich formalności i zebraniu odpowiednich dokumentów i zaświadczeń. Zatrudnianie kierowców na licencji Eko Taxi jest świetną opcją dla osób, które nie chcą zakładać własnej działalności – w takim przypadku to korporacja zajmuje się księgowością, opłacaniem składek ZUS i odprowadzaniem podatków.

Wszyscy kierowcy na początku drogi zawodowej przechodzą wewnętrzne szkolenia, na których dowiadują się, jak działa aplikacja Eko Taxi, w jaki sposób właściwie kontaktować się z centralą, jak działa taksometr, kasa fiskalna, a także terminal kart płatniczych. Na szkoleniach kierowcy dowiadują się również, na jakich zasadach rozliczane są w Eko Taxi kursy bezgotówkowe.

Zastanawiasz się, jak zostać taksówkarzem? Sprawdź, jakie cechy powinny cię wyróżniać

W pracy taksówkarza ważna jest oczywiście znajomość topografii miasta, poczucie odpowiedzialności i umiejętność prowadzenia samochodu w bezpieczny sposób. Głównym zadaniem kierowcy jest bezpieczne przewiezienie pasażerów do celu. Warto pamiętać, że klienci bardzo często zamawiają taksówki, żeby jak najszybciej dotrzeć do miejsca docelowego. To właśnie z tego powodu tak ważna jest bardzo dobra znajomość topografii miasta – nie chodzi jednak o znajomość dokładnego rozmieszczenia ulic (w końcu od czego mamy GPS), ale o znajomość organizacji ruchu na poszczególnych arteriach miasta, obeznanie w skrótach, a także wiedzę na temat zagęszczenia ruchu w konkretnych rejonach miasta w określonych godzinach. Wszystko po to, by jak najszybciej i jak najbezpieczniej przebić się przez zakorkowane miasto i nie nadkładać niepotrzebnie drogi.

Odpowiedzialność i koncentracja

Kierowca taksówki powinien być również osobą odpowiedzialną – bezwzględnie musi stosować się do przepisów ruchu drogowego i nie przekraczać dozwolonej prędkości. Powinien również umieć skoncentrować się w różnych warunkach – nie tylko na drodze, ale i na konwersacji z klientem.

Znajomość języków obcych

Ważne są również dodatkowe atuty, które pozwolą z uśmiechem wykonywać swoją pracę. Aby zostać dobrym taksówkarzem, warto znać języki obce, a przynajmniej język angielski. Dzięki posługiwaniu się angielskim, niemieckim czy francuskim, kierowca może obsłużyć znacznie większą liczbę kursów – zwłaszcza w tak atrakcyjnym turystycznie mieście jak Kraków, które rokrocznie gości dziesiątki tysięcy turystów.

Nienaganna kultura osobista i otwartość

Kolejną ważną cechą, jaką powinien posiadać dobry kierowca jest nienaganna kultura osobista. Pasażer powinien czuć się swobodnie i komfortowo w towarzystwie kierowcy. Taksówkarz nie może czuć niechęci przed rozmową z klientem. Powinien też orientować się w zabytkach miasta i polecanych miejscach noclegowych oraz restauracjach, żeby móc zaproponować warte odwiedzenia atrakcje.

Kobieta podczas kursu

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Prowadzenie taksówki wiąże się z pracą w sytuacjach stresowych i każdy kierowca powinien umieć sobie z nimi radzić. W czasie wewnętrznych szkoleń prowadzonych przez Eko Taxi, przygotowujemy was na takie szczególne okoliczności, jak wypadek drogowy czy problemy zdrowotne pasażera. Kierowcy muszą być obeznani w różnych sytuacjach, które mogą ich spotkać w trakcie codziennej pracy.

Zawód kierowy taksówki z pewnością nie należy do nudnych. W tej pracy macie zagwarantowany ciągły kontakt z innymi ludźmi, więc umiejętność podtrzymania rozmowy jest niemal tak samo ważna jak umiejętność bezpiecznej jazdy. Jeżeli zastanawiacie się nad zasileniem szeregów taksówkarzy, skontaktujcie się z nami, a wyjaśnimy wam zasady współpracy i korzyści z niej płynące. Zapraszamy do Eko Taxi!

Może Cię zainteresować również

 • Przewóz osób w KrakowiePrzewóz osób w Krakowie
  Przewóz osób w Krakowie należy do grupy świetnie zorganizowanych usług, jakie dostępne są na terenie byłej stolicy Polski. Niezależnie od tego, czy mówimy o mieszkańcach, czy też turystach, każdy ma tu szansę skorzystać z jednej z bardzo wielu form transportu miejskiego. Obejmuje on bowiem zarówno komunikację miejską w postaci autobusów, metra, tramwajów, a nawet tramwajów wodnych! A gdy do wszystkich tych opcji dodamy także oferty świadczone przez firmy taksówkarskie, zyskujemy doskonale rozwinięty sektor, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Choć na krakowską komunikację publiczną trudno narzekać, usługi taxi od kilku lat notują wyraźny wzrost popularności wśród różnych grup klientów. Można wyróżnić kilka powodów, dla których sytuacja wygląda w ten sposób, jednak główną przyczyną są niezwykle atrakcyjne ceny! Nowoczesne korporacje taxi dwoją się i troją, aby przyciągnąć i zatrzymać klienta, z tego powodu na rynku dostrzec można emocjonującą konkurencję cen i proponowanych usług. Sprawdźmy, co w tej kwestii do zaoferowania ma Eko Taxi – idąca z duchem czasu firma taksówkarska w Krakowie!...
 • Atrakcje w KrakowieAtrakcje w Krakowie
  Atrakcje w Krakowie z pewnością zaspokoją głód wrażeń zarówno u dorosłych, jak i u młodzieży czy dzieci. A zwiedzenie wszystkich miejsc, jakie nas interesują i obejrzenie każdego ciekawego dla nas zabytku, może się okazać znacznie przyjemniejsze z Eko Taxi. Atrakcyjne ceny kursów, udogodnienia dla pasażerów i szereg usług dodatkowych sprawiają, że z usług Eko Taxi korzystają klienci z całej Polski i ogrom zagranicznych turystów! Sprawdź cennik jednej z najtańszych firm taksówkowych w kraju i nie przegap żadnego interesującego miejsca! Podpowiadamy, co warto zobaczyć w mieście i okolicach z partnerem, z małymi dziećmi i z młodzieżą. Poznaj najciekawsze miejsca i zaplanuj wspaniały pobyt z Eko Taxi!...
 • Atrakcje dla dzieci w KrakowieAtrakcje dla dzieci w Krakowie
  Atrakcje dla dzieci w Krakowie i okolicach to temat rzeka. Aby ułatwić Wam wybór, Eko Taxi podpowiada, gdzie warto się udać i czego nie można przegapić. Tani cennik korporacji umożliwia komfortowe i bezpieczne poruszanie się po mieście, co jest bardzo ważne w przypadku odwiedzania najróżniejszych miejsc z najmłodszymi. Jakie jeszcze udogodnienia dla pasażerów Eko Taxi uprzyjemniają rodzinne zwiedzanie Krakowa? Dowiedz się więcej o jednej z najtańszych firm taksówkowych w Polsce! Zastanawiasz się, jakie miejsca najbardziej spodobają się dzieciom? Nie wiesz, gdzie najlepiej wybrać się na weekend i co zobaczyć w tym mieście zimą lub latem? Poznaj nasze propozycje i zaplanuj fantastyczny, rodzinny czas w stolicy województwa małopolskiego lub wybierz się na krótką wycieczkę za miasto! Stwórz wyjątkowe wspomnienia ze zwiedzania najciekawszych krakowskich miejsc....
 • Taxi z Krakowa na lotniskoTaxi z Krakowa na lotnisko
  Taxi z Krakowa na lotnisko to wygodna, bezpieczna i tania opcja transportowa. Z Eko Taxi dojedziesz wygodnie na teren portu lotniczego o każdej porze dnia i nocy. Sprawdź atrakcyjny cennik Eko Taxi i zamawiaj tanie kursy po Krakowie i okolicach, kiedy tylko potrzebujesz! Dowiedz się także, jakie udogodnienia czekają na dużych i małych pasażerów taksówek z zieloną koniczynką na karoserii. Zabierasz do samolotu zwierzę? Przewieź je na port lotniczy z Eko Taxi! A może wybierasz się lub wracasz z długiej podróży i masz dużo bagaży? Przyjedzie po Ciebie wygodne kombi! Jeśli przylatujesz do stolicy Małopolski po raz pierwszy, koniecznie sprawdź, co warto zobaczyć w Krakowie! Zwiedzaj najciekawsze zakątki w mieście z Eko Taxi!...
 • Polska sieć taxi w KrakowiePolska sieć taxi w Krakowie
  Polskich sieci taxi, których samochody kursują po ulicach Krakowa, wymienić można bardzo wiele. Jak w natłoku różnych ofert wybrać tę najbardziej korzystną dla pasażera? Wystarczy zwrócić uwagę na niezwykle atrakcyjny pakiet usług proponowany przez przewoźnika Eko Taxi! To korporacja, której filie znaleźć można także w pozostałych dużych miastach Polski – Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie. Gwarantujemy swoim klientom najwyższą jakość usług, wygodne samochody wyposażone w klimatyzację i terminale płatnicze oraz świetnie wyszkolonych kierowców, którzy doskonale odnajdują się w topografii Krakowa. Dorzuć do tego jedne z najniższych cen na rynku, a zrozumiesz, dlaczego nasza firma jest jednym z liderów branży przewozów taksówkarskich w Krakowie! Poznaj dokładny cennik oraz rozbudowaną ofertę usług dodatkowych!...