Jak uzyskać licencje taxi w Krakowie?

Jak uzyskać licencję taxi w Krakowie?

Licencja taxi w Krakowie jest wydawana kandydatom, którzy spełniają określone warunki do pracy w charakterze kierowcy. Wymagane jest złożenie odpowiednich wniosków i przedstawienie konkretnych dokumentów i zaświadczeń. Ponadto, aby zostać taksówkarzem, trzeba przejść specjalny kurs i wykazać się perfekcyjną znajomością przepisów ruchu drogowego oraz topografii zarówno Krakowa, jak i najbliższych okolic. Ile kosztuje taki kurs i jakich pytań można się spodziewać na egzaminie? Jakie jeszcze opłaty wiążą się z wyrabianiem licencji? Odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące dokumentów uprawniających do pracy taksówkarza!

Spis treści:
Jak i gdzie się wyrabia?
Niezbędne dokumenty
Na czym polega kurs i egzamin na taksówkarza?
Dołącz do naszego zespołu

Czym jest licencja taxi uprawniająca do przewozu osób? Do jakich krakowskich instytucji należy się udać, aby ją wyrobić?

Licencja na przewóz osób to dokument, który uprawnia do pracy jako kierowca taxi w Krakowie lub innym wybranym mieście w Polsce. Warto wiedzieć, że nie można wyrobić jej od razu na cały kraj. Na każdą gminę lub – w niektórych przypadkach – na kilka sąsiadujących ze sobą gmin obowiązuje osobny dokument uprawniający do świadczenia usług transportu osób. Licencja na przewóz osób na terenie zespołu gmin może być wydana, jeżeli dane jednostki administracyjne zawarły ze sobą odpowiednie porozumienie w tym zakresie. Warto zatem pamiętać, że w każdej gminie w Polsce funkcjonuje osobna jednostka, w której wydawane są uprawnienia dla kandydatów na kierowców taxi.

Jaka jednostka w Krakowie zajmuje się wydawaniem licencji na taksówkę i ile to trwa?

Za wydanie omawianego dokumentu odpowiada Urząd Miasta. Wszelkie bieżące informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Aby uzyskać uprawnienie do przewozu osób, należy się udać z odpowiednim wnioskiem oraz kompletem załączników do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli pod adres: al. Powstania Warszawskiego 10. Jest ono wydawane na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa. Od złożenia w urzędzie wymaganych wniosków i zaświadczeń do momentu, w którym dokument będzie gotowy do odbioru, nie mija dużo czasu. Jeżeli sprawa nie wymaga szczegółowego postępowania wyjaśniającego, możecie liczyć na szybkie przygotowanie dokumentu. Zazwyczaj można się po niego zgłosić już w kilka dni po złożeniu wniosku. Jeżeli w Urzędzie Miasta zostaną zgłoszone wątpliwości co do danej kandydatury, na decyzję czeka się ok. miesiąca.

Wniosek o wydania zezwolenia na przewóz osób

Jakie informacje należy uwzględnić we wniosku składanym w Urzędzie Miasta?

Wniosek o udzielenie uprawnień do wykonywania pracy licencjonowanego taksówkarza można pobrać ze strony Urzędu Miasta Krakowa. Wymagane pola do wypełnienia to:

 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa),
 • siedziba i adres przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania, jeżeli jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej),
 • informacja o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego),
 • NIP i PESEL,
 • obszar, na jakim będziemy wykonywać usługi transportowe – Gmina Miejska Kraków,
 • wnioskowany czas ważności uprawnienia,
 • dane kierowcy, którego zatrudniamy lub informacja o świadczeniu usług osobiście,
 • dane pojazdu zgłoszonego do licencji, między innymi: marka, model i rodzaj pojazdu oraz numer rejestracyjny,
 • preferowana forma odbioru dokumentu: odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

Na jak długo wydawane jest uprawnienie i ile kosztuje?

We wniosku o wydanie licencji należy określić preferowany okres ważności dokumentu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami min. granica to 2 lata, a maksymalna – 50 lat. Od tego, o jak długi okres wnioskujecie, zależeć będzie wysokość opłaty za wyrobienie uprawnienia. Aktualnie obowiązujące stawki to:

 • za okres od 2 do 15 lat – 200 zł,
 • za okres od 15 do 30 lat – 250 zł,
 • za okres od 30 do 50 lat – 300 zł.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa, na podstawie którego dana osoba będzie mogła odebrać wasz dokument, obowiązuje dodatkowa opłata skarbowa – 17 zł lub w przypadku kopii – 22 zł.

Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów na taksówkarzy do wyrobienia licencji taxi na Gminę Miejską Kraków?

Wspomnieliśmy już, że kandydaci na taksówkarzy do wniosku o wyrobienie licencji taxi zobowiązani są zebrać komplet odpowiednich załączników i złożyć całość w Urzędzie Miasta Krakowa. O jakich załącznikach mowa i jak je zdobyć? Pierwszym z wymaganych dokumentów jest kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na taksówkarza. Szczegóły takiego kursu omówimy w dalszej części artykułu. Na razie skupmy się na pozostałych wymaganych załącznikach.

Oświadczenie o niekaralności

Wzór oświadczenia można znaleźć w załączniku do wniosku o wydanie licencji, który pobierzecie ze strony Urzędu Miasta. Podpisując oświadczenie, zapewniacie, że nigdy nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za:

 • przestępstwa karne skarbowe,
 • przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, środowisku, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, warunkom pracy i płacy,
 • inne przestępstwa, które mają związek z wykonywaniem zawodu.

Poświadczacie także, że nie wydano wobec was jako przedsiębiorców prawomocnego orzeczenia, które zakazuje świadczenia usług transportowych w ramach działalności gospodarczej.

Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców

Do wniosku z Urzędu Miasta jest także załączony wzór oświadczenia o zamiarze zatrudniania kierowców. Celem złożenia takiego dokumentu jest zapewnienie, że wszyscy zatrudniani przez was kierowcy będą spełniali wymagania stawiane taksówkarzom, czyli m.in. będą niekarani, przejdą specjalny kurs konieczny do wydania uprawnienia na przewożenie osób lub przez co najmniej 5 lat pracowali dla przedsiębiorcy posiadającego licencję.

Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI

Tego typu dane będą potrzebne do wydania uprawnienia na określony we wniosku pojazd. Warto wiedzieć, że dokument dotyczy nie tylko konkretnej osoby, ale także danego samochodu. Jeżeli będziecie chcieli zmienić pojazd, którym świadczycie usługi przewozowe, wymagana jest ponowna wizyta w Urzędzie Miasta.

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem

Otrzymacie uprawnienie do przewozu osób na dany samochód, gdy wykażecie, że macie prawo z niego korzystać. Nie musi to być pojazd własnościowy czy współwłasnościowy, może to być także auto, które dzierżawicie od innej osoby lub podmiotu.

Aktualna fotografia

Zdjęcie będzie potrzebne do wyrobienia identyfikatora taksówkarza. Powinno mieć wymiary 3,5 cm x 45 cm i przedstawiać aktualny wizerunek aplikanta.

Potwierdzenie wniesienia opłat

Potwierdzenie dokonania zapłaty za wydanie dokumentu i ewentualnie opłat dodatkowych otrzymacie w kasie Urzędu Miasta przy regulowaniu tychże płatności. Jak już wspomnieliśmy, koszt zależy także od okresu ważności na jaki wydawane jest uprawnienie.

Zamek Wawelski w Krakowie

Jak wygląda kurs na kierowcę taxi w Krakowie, ile kosztuje egzamin i jakich pytań można się spodziewać?

Aby zdobyć licencję taxi w Krakowie, trzeba nie tylko złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem zaświadczeń i innych dokumentów, ale także przejść specjalny kurs na taksówkarza. Jest to warunek określony w aktualnie obowiązującej Uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką z dnia 4 grudnia 2013 r. Warto wiedzieć, że obowiązek przechodzenia szkolenia nie dotyczy osób, które:

 • w latach 2002-2013 otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zdały odpowiedni egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa,
 • są kierowcami z co najmniej 5-letnim stażem zatrudnienia przez przedsiębiorców z licencją na świadczenie usług przewozowych taksówką udzieloną na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pozostałe osoby, które chciałyby rozpocząć pracę jako kierowca taxi, muszą zapisać się na szkolenie przygotowujące do wykonywania pracy. Muszą przy tym spełnić dwa warunki: posiadać prawo jazdy kategorii B oraz mieć ukończone 21 lat. Kursy są prowadzone w licznych Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Krakowa, więc każdy chętny z pewnością znajdzie dogodny dla siebie termin.

Co obejmuje program szkolenia na kierowcę taxi i w jakiej formie odbywają się zajęcia?

Idealny kandydat powinien posiadać przede wszystkim umiejętność sprawnego poruszania się po mieście i wykazywać się znajomością najważniejszych punktów na danym obszarze. Czego dokładnie dotyczą zagadnienia poruszane na szkoleniu? Kursanci biorą udział w zajęciach na temat:

 • topografii Krakowa ze szczególnym naciskiem na położenie najważniejszych zabytków oraz punktów noclegowych i gastronomicznych, a także obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych – w sumie 15 godzin zajęć,
 • przepisów porządkowych, które obowiązuje podczas przewozu osób i bagaży taksówką – 3 godziny zajęć,
 • urzędowych cen kursów taxi oraz stref i taryf taksówkowych – 1 godzina,
 • zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania oraz wyposażenia taksówek – 1 godzina.

O formie szkolenia decyduje sam kursant. Może zdecydować się na tradycyjne wykłady lub na e-learning. Ustawa określa także ceny kursów. W przypadku szkolenia z udziałem osób fizycznych może to być maksymalnie 420 zł, a w przypadku e-learningu – nie więcej niż 210 zł.

Gdzie odbywa się egzamin po zakończeniu kursu i ile kosztuje?

Na egzamin trzeba zgłosić się do Urzędu Miasta Krakowa. Najpierw jednak należy złożyć wniosek w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dołączonym zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu oraz potwierdzeniem uregulowania opłaty za egzamin. Możliwość podejścia do testu wiąże się z wydatkiem rzędu 140 zł. Wyznaczenie terminu i miejsca egzaminu odbywa się w dniu złożenia wniosku. Jeżeli z jakichś powodów termin nie może zostać od razu określony, informacja zostanie przekazana kandydatowi pocztą.

Jak wygląda egzamin na taksówkarza?

Egzamin na kierowcę taxi zdaje się przed powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa komisją egzaminacyjną złożoną z 15 pracowników wydziału Urzędu Miasta do spraw nadzoru nad transportem drogowym taksówką. Kandydatom zadaje się 35 pytań, w tym:

 • 24 pytania z zakresu topografii miasta: położenia ulic, placów i osiedli oraz lokalizacji ważnych obiektów, np. urzędów, szpitali, dworców, teatrów czy zabytków,
 • 11 pytań z zakresu prawa miejscowego dotyczącego taksówek.

Egzamin ma formę testu z odpowiedziami do wyboru i trwa 45 minut. Wynik jest pozytywny, jeśli kandydat uzyska minimum 20 punktów z części dotyczącej topografii Krakowa i 8 punktów z pozostałej części.

Jakiego typu pytania pojawiają się na egzaminie?

Przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na egzaminie to:

 • Jakie ulice lub place wyznaczają początek i koniec ulicy Wielopole?
 • Jakie ulice lub place wyznaczają początek i koniec ulicy Lubomirskiego?
 • Przy jakiej ulicy mieści się Komenda Miejska Policji w Krakowie?
 • Przy jakiej ulicy mieści się Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki?
 • Czym jest opłata początkowa?
 • Jaką trasą powinien przebiegać przejazd z piątego postoju taxi na pl. Szczepańskiego do Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice?

Masz licencję na taxi w Krakowie? Dołącz do naszego zespołu! Sprawdź wymagania na kierowcę w korporacji cieszącej się zaufaniem klientów

Wszystkich kierowców posiadających licencję na taxi w Krakowie zapraszamy do dołączenia do zespołu Eko Taxi. Wystarczy, że spełnicie kilka podstawowych wymagań, a zapewnimy wam ciekawą pracę w zgranej ekipie i atrakcyjne zarobki. Nasi taksówkarze mogą cieszyć się satysfakcjonującą liczbą zleceń każdego dnia, ponieważ posiadamy bardzo konkurencyjny cennik. Nasi klienci mogą zamawiać kursy nie tylko telefonicznie, ale także za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co dodatkowo zwiększa częstotliwość kursów, a co za tym idzie – zarobków taksówkarzy. Dołączając do naszego zespołu, otrzymujecie możliwość pracy zmianowej. Jeżeli dopiero co wyrobiliście uprawnienie i nie macie jeszcze doświadczenia w zawodzie kierowcy taxi, o wszystkim dowiecie się podczas szkoleń wdrażających do pracy.

Kierowca taryfy we wnętrzu samochodu

Co charakteryzuje idealnego kandydata na kierowcę w Eko Taxi?

Doskonała znajomość topografii miasta oraz stosowanie zasad bezpiecznej jazdy to podstawy. Nie bez znaczenia jest także łatwość w polecaniu klientom wartych zobaczenia zabytków czy dobrze ulokowanych hoteli. Oprócz tego kandydat powinien posiadać dodatkowe atuty, które z pewnością okażą się pomocne w pracy kierowcy taxi.

Nienaganna kultura osobista

Taksówkarz powinien być uprzejmą i życzliwą osobą. Kierowcy z naszego zespołu zawsze grzecznie witają się z pasażerami, chętnie pomagają im w załadowaniu bagaży do samochodu i sprawnie prowadzą niezobowiązującą rozmowę w trakcie kursu. Osoby otwarte i komunikatywne doskonale sprawdzą się jako kierowcy.

Znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych

Nasi klienci to często turyści z zagranicy czy pracujący w międzynarodowych korporacjach obcokrajowcy. Jeżeli kierowca zna język angielski, może obsłużyć więcej kursów. Mile widziana jest także znajomość hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz innych języków obcych.

Odporność na stres

Nie da się ukryć, że niekiedy w pracy taksówkarza zdarzają się sytuacje stresowe. Czasem chodzi o trudne warunki na drodze, a czasem zdarza się nieuprzejmy klient. Kierowca powinien w każdej sytuacji zachować zimną krew i wykazać się opanowaniem.

Podobne wpisy